آیکون واتساپ
TEL: 09124633354
تسمه صنعتی رول پارس

تاثیر عرض تسمه صنعتی بر گشتاور انتقالی

گشتاور یک کمیت مکانیکی می باشد که با دیمانسیون Nm یا نیوتن متر در دستگاه SI یا فوت پوند در دستگاه آمریکایی سنجیده می شود گشتاور از حاصلضرب نیرو در فاصله مشخص می شود که در مورد فولی ها در تماس با تسمه های صنعتی برابر با شعاع فولی در نیرویی است که در تماس با تسمه انتقال نیرو منتقل می شود.

گشتاور مورد نیاز برای به حرکت در آوردن فولی ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. حتی فولی های هرزکرد نیز به سبب وجود اصطکاک و چسبندگی ناشی از گریس کاری برای به گردش در آمدن می بایست گشتاور اندکی به آنها وارد شود. بسته به اینکه فولی ثانویه متصل به چه بخش از ماشین باشد که می تواند پروانه با بکارگیری تسمه پروانه، اجزای کولر، دینام و حتی در برخی طراحی های موتور پروانه پمپ باشد گشتاور مورد نیاز برای به حرکت در آوردن متفاوت می باشد. این گشتاور بصورت مستقیم توسط تسمه منتقل می شود . در صورتیکه میزان گشتاور برای به حرکت در آوردن فولی و اجزای وابسته زیاد باشد از روش هایی برای انتقال میزان بالاتری نیرو استفاده می شود که سطح تماس تسمه بر روی فولی یکی از این روش ها است.

سطح تماس تسمه های تخت و وی بلت

برای انتقال میزان بالاتری از نیرو می بایست یا تنش کششی اتصال تسمه افزایش داشته باشد که در این صورت طول عمر تسمه کاهش پیدا می کند، یا از تسمه انتقال نیرو بصورت دوبل استفاده شود و یا می بایست از تسمه هایی با دنده های افقی مانند تسمه تایمینگ استفاده نمود. در این میان تسمه های وی بلت علاوه بر قسمت تخت که بر روی بدنه فولی می خوابد بر روی لبه های اریب نیز تا اندازه ای انتقال نیرو را انجام می دهند.

در طراحی اتصالات تسمه و فولی تنها این تسمه ها نیستند که در انتقال گشتاور نقش موثری دارند. با توجه به اینکه گشتاور از حاصلضرب شعاع فولی در نیروی انتقال یافته توسط تسمه انتقال نیرو حاصل می شود می توان با افزایش قطر فولی در اتصال گشتاور انتقالی را نیز با ثابت نگه داشتن نیروی تسمه افزایش داد. اما با توجه به اینکه فضای اشغالی در ماشین ها محدود است در بسیاری از موارد برای افزایش گشتاور نیاز به اعمال تغییراتی در عرض تسمه صنعتی، تنش کششی و اولیه و یا لبه و دندانه های تسمه می باشد.

تسمه های چند شیار

در برخی از موارد تسمه های انتقال قدرت را بصورت چند شیار تولید می کنند. این تسمه ها در واقع با داشتن شیار های بیشتر سطح تماس بالاتری را با فولی بر قرار می کنند که این امر به انتقال میرزان بالاتری از انرژی توسط تسمه صنعتی می انجامد. در این میان شاید کمترین میزان گشتاور انتقالی در اتصالات فولی مربوط به تسمه پلی کرد باشد که سطح تماس کمتری را با فولی دارد. بر همین مبناست که در تولید تسمه پلی کرد اغلب سطح آنها را همراه با پستی و بلندی های ریزی تولید می کنند تا اصطکاک حرکتی بیشتری در اتصالات بر روی فولی ایجاد کند.

TEL : 09124633354
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Rollpars Group