آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس
  

تسمه تایمینگ متری سیلو

  
تسمه تایمینگ متری سیلو
   شماره فنی : ‎    
   نوع : v-ribbed synchronous      
موجود

ماشین آلات متعددی در کارخانجات آرد و سیلو مورد استفاده قرار می گیرند که با توجه به حجم تولید، سرعت و نیاز های تولید می توانند بصورت ساختگی و خاص مورد استفاده قرار گیرند. در این شرایط است که در طراحی و قرار گیری فولی های مصرفی این دستگاه ها فواصلی خاص پدید می آید که هیچ یک از تولید کنندگان تسمه تایمینگ صنعتی کد و شماره فنی مشخصی از تسمه های تایمینگ با مشخصات فواصل و استاندارد های فولی مورد استفاده تولید نمی کنند.

اتصال این فولی ها با مشخصات خاص تنها با بکارگیری تسمه تایمینگ متری میسر می شود که بصورت باز مورد استفاده قرار گرفته و برای هر سایز و استاندارد مناسب می باشد. مشخص شدن متراژ مورد نظر از تسمه تایمینگ متری مستلزم اندازه گیری دقیق فواصل فولی ها و متناسب با قطر بیرونی با محاسبات مهندسی میسر می شود.

تسمه آردی و سیلو بر روی فولی ها هم می تواند بصورت تک جهته درگیر بوده و تنها سمت داخلی آن با فولی ها در تماس باشد و هم می تواند در صورت اتصال 3 فولی و یا بیشتر بگونه ای بر روی اتصال قرار گیرد که هر دو سمت این تسمه سیلو با فولی درگیر باشد که در این صورت از تسمه تایمینگ متری دو جهته در اتصال استفاده می شود. علاوه بر طول می بایست عرض تسمه تایمینگ متری نیز متناسب به عرض اتصال فولی ها انتخاب شود.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollpars Group