آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس

تاثیر عرض تسمه صنعتی بر گشتاور انتقالی

گشتاور یک کمیت مکانیکی می باشد که با دیمانسیون Nm یا نیوتن متر در دستگاه SI یا فوت پوند در دستگاه آمریکایی سنجیده می شود گشتاور از حاصلضرب نیرو در فاصله مشخص می شود که در مورد فولی ها در تماس با تسمه های صنعتی برابر با شعاع فولی در نیرویی است که در تماس با تسمه انتقال نیرو منتقل می شود.

گشتاور مورد نیاز برای به حرکت در آوردن فولی ها به عوامل مختلفی بستگی دارد. حتی فولی های هرزکرد نیز به سبب وجود اصطکاک و چسبندگی ناشی از گریس کاری برای به گردش در آمدن می بایست گشتاور اندکی به آنها وارد شود. بسته به اینکه فولی ثانویه متصل به چه بخش از ماشین باشد که می تواند پروانه با بکارگیری تسمه پروانه، اجزای کولر، دینام و حتی در برخی طراحی های موتور پروانه پمپ باشد گشتاور مورد نیاز برای به حرکت در آوردن متفاوت می باشد. این گشتاور بصورت مستقیم توسط تسمه منتقل می شود . در صورتیکه میزان گشتاور برای به حرکت در آوردن فولی و اجزای وابسته زیاد باشد از روش هایی برای انتقال میزان بالاتری نیرو استفاده می شود که سطح تماس تسمه بر روی فولی یکی از این روش ها است.

سطح تماس تسمه های تخت و وی بلت

برای انتقال میزان بالاتری از نیرو می بایست یا تنش کششی اتصال تسمه افزایش داشته باشد که در این صورت طول عمر تسمه کاهش پیدا می کند، یا از تسمه انتقال نیرو بصورت دوبل استفاده شود و یا می بایست از تسمه هایی با دنده های افقی مانند تسمه تایمینگ استفاده نمود. در این میان تسمه های وی بلت علاوه بر قسمت تخت که بر روی بدنه فولی می خوابد بر روی لبه های اریب نیز تا اندازه ای انتقال نیرو را انجام می دهند.

در طراحی اتصالات تسمه و فولی تنها این تسمه ها نیستند که در انتقال گشتاور نقش موثری دارند. با توجه به اینکه گشتاور از حاصلضرب شعاع فولی در نیروی انتقال یافته توسط تسمه انتقال نیرو حاصل می شود می توان با افزایش قطر فولی در اتصال گشتاور انتقالی را نیز با ثابت نگه داشتن نیروی تسمه افزایش داد. اما با توجه به اینکه فضای اشغالی در ماشین ها محدود است در بسیاری از موارد برای افزایش گشتاور نیاز به اعمال تغییراتی در عرض تسمه صنعتی، تنش کششی و اولیه و یا لبه و دندانه های تسمه می باشد.

تسمه های چند شیار

در برخی از موارد تسمه های انتقال قدرت را بصورت چند شیار تولید می کنند. این تسمه ها در واقع با داشتن شیار های بیشتر سطح تماس بالاتری را با فولی بر قرار می کنند که این امر به انتقال میرزان بالاتری از انرژی توسط تسمه صنعتی می انجامد. در این میان شاید کمترین میزان گشتاور انتقالی در اتصالات فولی مربوط به تسمه پلی کرد باشد که سطح تماس کمتری را با فولی دارد. بر همین مبناست که در تولید تسمه پلی کرد اغلب سطح آنها را همراه با پستی و بلندی های ریزی تولید می کنند تا اصطکاک حرکتی بیشتری در اتصالات بر روی فولی ایجاد کند.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollpars Group